vývin

Skôr než pôjde do školy

Spracovala: PhDr. Viera Ritomská

Školská spôsobilosť – pripravenosť dieťaťa na školu. Informácie pre rodičov.

Najmä v období zápisov detí do 1. ročníka základnej školy rodičia zvažujú, ako sa bude ich dieťaťu  v škole dariť, do akej miery je už pripravené na školskú dochádzku. Ak dieťa nastupuje do školy s dobrou úrovňou školskej spôsobilosti – pripravenosti pre zaškolenie, dá sa očakávať, že mu pôjde učenie ľahšie, bude sa učiť s chuťou a bude zažívať pocit úspechu.

Dosiahnutá úroveň školskej spôsobilosti je kombináciou viacerých faktorov:

vnútorné predpoklady (biologické danosti, vrodené dispozície, zrenie centrálneho nervového systému),

vplyvy vonkajšieho prostredia (rodina, predškolské zariadenia, životné udalosti)

vlastná aktivita dieťaťa (zvedavosť, záujem o nové veci).

Čo by mal zvládnuť predškolák ( niektoré ukazovatele školskej spôsobilosti)

Motorika, grafomotorika a pohybová koordinácia:

 • úspešné vykonávanie rôznych pohybových a športových aktivít (udrží rovnováhu a skáče aj na jednej nohe, behá, prelieza, chytá a hádže loptu…)
 • samostatnosť v oblasti obliekania, základ
 • nej hygieny a stravovania
 • správny úchop ceruzky, tlak na ceruzku je primeraný
 • kreslenie – schopnosť obkresliť jednoduché geometrické tvary, nakresliť postavu so základnými znakmi (hlava aj s niektorými črtami tváre, trup, končatiny), vyfarbiť obrázok bez vychádzania za líniu kresby
 • línie kresby sú pevné, neroztrasené
 • ustálené používanie jednej ruky na grafomotoric
  ké činnosti (vyhranenosť laterality ruky)
 • zvládanie jednoduchých manuálnych činností – strihanie, modelovanie, nalepovanie, navliekanie korálok…

Reč, sluchové vnímanie a sluchová pamäť

 • dokáže v krátkych vetách a jednoduchých súvetiach bez agramatizmov vypovedať svoje zážitky
 • dostatočná slovná zásoba, správne použitie slov
 • čistá výslovnosť, spisovné vyjadrovanie
 • dokáže zreprodukovať krátky príbeh, obsah rozprávky
 • pamätá si básničky, pesničky
 • má bezprostrednú sluchovú pamäť na dobrej úrovni – dokáže zopakovať dvojveršie, krátku vetu zloženú z 5 až 6 slov
 • zapamätá si slovnú inštrukciu a riadi sa ňou podľa postupnosti
 • dokáže roztlieskať slovo na slabiky a zrátať ich počet, sluchom určiť prvú hlásku v slove, ku koncu predškolského obdobia aj poslednú hlásku, krátke slovo vysloviť po hláskach

 Zrakové vnímanie a pamäť

 • s istotou rozlíši základné farby a ich odtiene
 • vníma detaily, napr. porovnáva, čo je na dvoch obrázkoch iné, čo chýba na obrázku, nájde dva rovnaké obrázky/tvary, skladá postrihané obrázky, puzzle, nachádza cestu jednoduchým obrázkovým bludiskom
 • usporiada obrázky podľa dejovej línie príbehu, rozprávky, časovej postupnosti
 • je úspešné vo vizuálnych pamäťových hrách typu pexeso

Pravo-ľavá, priestorová a časová orientácia

 • rozumie pojmom hore, dole, vpravo, vľavo, vpredu, vzadu, vysoko, nízko, ďaleko, blízko, prvý, posledný, v strede, vie správne určiť pravú a ľavú stranu na sebe (pravá ruka, ľavé oko…)
 • orientuje sa v čase – dnes, včera, zajtra, ráno, obed, večer, dokáže pomenovať činnosti, ktoré robí dopoludnia, napoludnie, popoludní, večer
 • rozumie a správne spája slová s predložkami: na, do, v, pred, za, nad, pod, vedľa, medzi, hneď pred, hneď za
 • rozlišuje a správne chápe ročné obdobia

Základné matematické predstavy 

 • dokáže porovnať, čo je malé – veľké, krátke – dlhé, málo – veľa, rovnako – viac – menej – najviac…
 • vymenuje číselný rad od 1 do 10
 • v obore do 7 určí správne počet prvkov v skupine

Sústredenie, motivačno-vôľová vyspelosť

 • vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
 • rozlišuje hru od povinnosti
 • zadanú úlohu sa snaží dokončiť, neodbieha od činnosti
 • tempo vypracovania predškolských pracovných listov – úloh je primerané (nie pomalé ani unáhlené)
 • dokáže sa riadiť pokynmi učiteľky, ktoré sú zadávané skupine detí, nie priamo iba jemu

Sociálna a emocionálna vyspelosť

 • dokáže sa na primeraný čas odlúčiť od rodiča,
 • je schopné začleniť sa do kolektívu a spolupracovať s inými deťmi a učiteľom
 • rešpektuje pravidlá a autoritu učiteľa, rozlišuje vhodné a nevhodné správanie
 • teší sa do školy, má záujem o poznávacie aktivity, nové činnosti
 • je emočne dostatočne stabilné a sebaisté (t.j. nie výraznejšie hnevlivé, negativistické, plačlivé, hanblivé alebo úzkostné )
 • je schopné zvládnuť neúspech alebo ustáť frustráciu.

Dôležitou oblasťou školskej spôsobilosti dieťaťa je jeho telesný vývin a zdravotný stav, zvyčajne ho posudzuje pediater.

Spracované podľa knihy Testujme a rozvíjajme svoje dieťa, autoriek  M. Tóthovej Šimčákovej, P. Arslan Šinkovej, M. Antošovej, M. Klapkovej ako aj ďalších zdrojov z webových stránok viacerých CPPPaP