diagnostika

Dievčatá /ženy a technika

Spracovala: Eva Nakhlé

Na úvod

       Každým rokom na takmer všetkých základných školách štvrtého bratislavského obvodu pomáhame žiakom deviatych ročníkov pri výbere strednej školy. Rozumové schopnosti a smerovanie záujmov sú dva základné piliere, na ktorých už tradične voľba školy stojí, zohľadňujeme však aj tvorivosť a osobnostné vlastnosti jedinca.  Pri diagnostike sa nám otvára pohľad do vnútorného psychického života človeka, nad ktorým neraz žasneme. Každý nami vyšetrený žiak je originál – nezameniteľná kombinácia schopností, povahových čŕt, emotivity, motivácie, smerovaní, túžob. S rešpektom a úctou vedieme rozhovor so žiakom, často v prítomnosti rodiča , usilujúc sa   proces rozhodovania obohatiť o pohľad psychológa.

       Voľbu strednej školy uskutočňujú pochopiteľne rovnako chlapci ako aj dievčatá.  Obe pohlavia však v istom zmysle majú možnosti rozhodovania zbytočne obmedzené. Ako sa dá očakávať, chlapci neveľmi inklinujú k humanitným odborom, hoci môžu k nim vykazovať výborné predpoklady a dievčatá si zas mnohokrát neuvedomujú svoj skvelý potenciál pre technické štúdium. Stereotypy myslenia a predsudky pri tom hrajú významnú úlohu. Vo fáze voľby strednej školy sa dá problém ešte preklenúť tým, že si niektorí žiaci vyberú gymnázium, štúdium všeobecného zamerania s nádejou, že sa človek v priebehu ďalších štyroch rokov akoby sám vyprofiluje. Po jeho absolvovaní gymnázia sa však otázka opäť vynára. Čo ďalej?

Prejdime k veci

       Venujme sa ženám a dievčatám. V nedávnom vyjadrení Ing.Pišteka,PhD. ,prodekana pre bakalárske štúdium na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave, je obsiahnutá informácia, že v r. 2019 tvorili ženy 15% študentov  fakulty a to už bolo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi ich zvýšené zastúpenie. Pritom pôvodne sa podľa slov prodekana v časoch  nástupu PC techniky  venovali programovaniu  predovšetkým ženy. Ich štýl zmýšľania bol pre oblasť programovania  veľmi výhodný. S úsmevom možno dodať, že muži sa v rovnakom čase zaujímali prevažne o „krabice“  /hardvér/, prenechávajúc nemateriálny softvér ženám. Karta sa však  v priebehu rokov obrátila – v informatike celkovo dominujú muži, čo však podľa pedagógov, technikov a vedcov nie je ideálny stav.

      Celoeurópsky rozsiahly prieskum spoločnosti Microsoft mapujúci záujem dievčat od 11 po 18 rokov o vedu /matematika, prírodné vedy/ a techniku prišiel k záveru, že hoci na základnej škole až 45% dievčat si vie predstaviť kariéru v týchto oblastiach , ich záujem postupne klesá aj v dôsledku nedostatočnej podpory najbližšieho okolia – rodičov a učiteľov, ktorí sú   pre voľbu najmä strednej školy kľúčoví. Po 12. roku života sa pozornosť dievčat presúva na iné témy a záujem o vedu prudko klesá. Po 16.narodeninách  sa opäť oživí, nikdy však už nedosiahne pôvodne hodnoty. Kuriozitou v rámci správ o prieskume je informácia, že prvý počítačový algoritmus navrhla a napísala pred 200 rokmi žena Ada Lovelaceová  /Lenka Čábelová, 2017/.Prieskum teda  zachytil citlivé obdobia v živote dievčat, kde je potrebné záujem o vedu a techniku podporiť, udržiavať. Významnú úlohu zohrávajú ženské vzory z technickej praxe

 Vzorom a inšpiratívnou osobnosťou, ktorej rozprávanie si v nedávnej dobe bolo možné vypočuť aj v Slovenskom rozhlase, je Ing. Petra Kotuliaková,PhD, autorka projektu Aj Ty v IT.  Jej snom bolo stať sa kriminalistkou, no vyštudovala ekonómiu a nejaký čas  pracovala vo Francúzsku.  Po návrate domov na Slovensko si uvedomila, čo bolo zjavné – minimum žien v IT sektore. Spolupracovala s vyššie spomínanou Fitkou, keď na nej študovalo len 3-5% žien a pomáhala vytvoriť program, ako dievčatá ku štúdiu informatiky pritiahnuť.

        Vyslovila myšlienky, ktoré sú  dôležité aj pre oblasť psychologickej diagnostiky a poradenstva, o ktorú ich doplníme:

Dievčatá/ženy  „majú na to“ – sú rovnako ako chlapci/muži vybavené schopnosťami, ktoré im dovoľujú venovať sa informatike,. Predpokladom k tomu je pochopiteľne určitý základ dobrého matematického myslenia. Aj naša skúsenosť potvrdzuje, že pri psychodiagnostike odhaľujeme častokrát výborné alebo uspokojujúce  matematické schopnosti nielen u chlapcov, ale aj u dievčat. Okrem toho sa mnohé dievčatá venujú manuálnym činnostiam – skladajú, opravujú, šijú, maľujú, modelujú, strihajú, kreslia, tvoria, vyšívajú, lepia, navrhujú, reorganizujú domácnosť alebo aspoň vlastnú izbu, dokonca upratujú. To možno považovať za ďalší signál budúcich IT zručností. V kurzoch Aj Ty v IT začínajú u dievčat so spájaním káblikov či stavaním jednoduchších elektrických obvodov a  prinášajú dievčatám nový zážitok úspechu aj v tejto dosiaľ možno odťažitej oblasti, pocit zadosťučinenia a radosti.

Dievčatá/ženy informatike „majú čo dať“. Ich myslenie je iné ako mužské, ale informatika ho potrebuje. Podľa našich skúseností ide o vzácnu kombináciu racionálno-intuitívneho myslenia, v ktorom  dominuje intuitívne, nie výlučne analytické. S tým spojená slobodná relaxovaná tvorivosť dodáva nadaniu osobitnú príchuť. Dievčatá/ženy sa vyznačujú aj trpezlivosťou,  ochotou zaoberať sa detailmi, bývajú dôkladné. Niektoré dievčatá s primeranými matematickými schopnosťami sa však vnútorne porovnávajú s chlapcami, vnímajú seba ako menej bystré a menej pohotové, neveria si. Táto skutočnosť predstavuje veľkú výzvu pre vyučujúceho matematiky – všimnúť si dievčatá, chápať ich spôsob rozmýšľania, oceniť ho  a posilniť ich sebadôveru.

Dievčatá/ženy majú záujem o techniku. Ako už bolo spomínané v prieskume Microsoftu a čo nám potvrdzuje aj naša poradenská prax,  záujem dievčat o všetky oblasti poznania je do obdobia dospievania veľmi prirodzeným javom. Postupne vrastajúci záujem o vzťahy akoby zatienil racionálny záujem o „svet vecí, faktov a vedy“. Stále je ho však možné oživovať a udržiavať, nie ako protiklad k prirodzenému či spoločensky schvaľovanému záujmu o humanitné oblasti , ale ako rovnocenného partnera, poskytujúceho  dievčatám veľkú výhodu. Mnoho závisí od podpory rodiny a pedagógov, ktorá však dievčatám na Slovensku podľa prieskumov chýba.

 Technickým vzdelaním alebo dovzdelaním sa ženám otvára možnosť zaujímavých pracovných pozícií, aj finančne dobre odmeňovaných. Podľa úvah zainteresovaných bude v budúcnosti až 80% pracovných pozícií okrem špecifických odborných vyžadovať aj nejaké IT zručnosti. Sociológovia zdôrazňujú, že dievčatám/ženám treba poukázať aj na perspektívne výhody zamestnania v IT sektore – napr. práca z domova, alebo čiastkové úväzky pre ženy s malými deťmi a v neposlednom rade nadpriemerné finančné ocenenie /PhDr. Magdaléna Piscová, CSc, Sociologický ústav SAV/.

Informatika nie je nudná stereotypná práca , ale tvorivá činnosť a môže sa realizovať v mnohých prostrediach, pre ženy príťažlivých. Nie je rozhodujúce, či vzdelanie v informačných technológiách žena nadobudne ako primárne alebo si ho doplní k svojmu nosnému /napr.jazykovému/ vzdelaniu. Vždy je možné a veľmi užitočné uplatňovať it-zručnosti – či už v oblasti obchodu, medicíny, vedy,  umenia atď.

Dievčatá/ženy  ozvláštňujú a skrášľujú prostredie, kde dominovali alebo stále dominujú  muži. Ich prítomnosť zlepšuje atmosféru a zvyšuje výkonnosť pracovného kolektívu. Údajne stačí do mužského kolektívu priviesť jedinú ženu a hneď to cítiť. Objavia sa nové myšlienky, iný spôsob práce,   všetci sa viac snažia . Mnohí študenti stredných technických škôl postrádajú prítomnosť dievčat , vyjadrujúc to niekedy  pragmaticky – „bol by aj väčší poriadok“.

Štúdium informatiky je vnímané ako veľmi náročné, dievčatá okolie od neho odrádza. Ako už bolo spomenuté vyššie, majú dievčatá potrebné rozumové predpoklady aj na náročné štúdium a dokážu ho zvládnuť, ak ich zaujíma. Uvedomenie si žiadanosti technického zamerania a možností perspektívneho uplatnenia môže pomôcť predovšetkým rodičom, aby dievčatá vo voľbe strednej a vysokej technickej školy podporili.

Projekt Aj Ty v IT

UČÍME DIEVČATÁ ĽÚBIŤ IT je cieľ projektu Aj Ty v IT, ktorý takpovediac búra rodové stereotypy. Podtitulom na jeho domovskej stránke je :Pomáhame malým aj veľkým ženám objavovať čaro technológií. Vzdelávame, motivujeme a štartujeme ich kariéru v IT.

Ponúkajú tri druhy kurzov a workshopov, dovolím si priamo odcitovať:

PRE NAJMENŠIE /8-15rokov/: Dievčatá už na základnej škole snívajú o tom, kým raz budú v budúcnosti. Práve preto sa im snažíme priblížiť kreatívny svet IT cez naše aktivity ako Scratch Match či Akadémia programovania.

PRE STREDOŠKOLÁČKY /15-19 rokov/: Počas strednej školy sa   kariérne formujú najviac. IT svet im preto odhaľujeme cez každoročné aktivity ako Girl´s Day, Spoznaj IT faCOOLty, či množstvo praktických workshopov či kurzov.

PRE VEĽKÁČKY /19-99 ROKOV/: Ženám, ktoré túžia vstúpiť do IT sveta, no nemajú potrebné vzdelanie, ponúkame dlhodobé IT kurzy ako napríklad Women Tester Academy či Women Data Academy, ktoré im ľahko zabezpečia kariérnu zmenu.

Z nášho pohľadu veľmi inšpirujúce a nádejné /ani vek už nie je obmedzujúcim faktorom/. Pri štúdiu materiálov k uvedenej téme  sa možno stretnúť s menami mnohých žien, ktoré zdôrazňujú potrebu ženskej prítomnosti v IT oblasti. Okrem Petry Kotuliakovej  Lenka Čábelová, Marcela Havrilová, Magdaléna Piscová, Beáta Brestenská   a iste aj mnohé ďalšie, ktorým patrí vďaka za snahu o zlepšenie psychickej i prakticky životnej  situácie žien na Slovensku .

Na záver

V Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytujeme starostlivosť klientom od predškolského veku po ukončenie prípravy na povolanie, sme teda otvorení k spolupráci a poradenstvu pre viaceré vekové skupiny, rodičom a žiakom. Neváhajte ani v tomto smere a obráťte sa na nás.

 Vítame Vás.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *