vývin

RASTOVÁ SKUPINA PRE ADOLESCENTOV

Spracovala:  Eva Nakhlé

   Jednou z aktivít, ktorú naše Centrum poskytuje v popoludňajších hodinách, sú skupinové stretnutia adolescentov, ktoré majú napomáhať ich osobnostnému rastu a spokojnosti v živote.

       Pojem adolescencie niektorí vývinoví psychológovia vymedzujú široko – od ranej cez strednú až po neskorú adolescenciu, čo je interval v rozmedzí už od 12  po 19 až 22 rokov. Prijímame takéto členenie adolescentného obdobia a vekové zloženie skupiny prispôsobujeme aktuálnemu záujmu a potrebám klientov. Môže sa stať, že v určitom období sa skupinových stretnutí u nás zúčastňuje mládež okolo 15.roku života a inokedy okolo 18.roku. Práca v skupine zloženej z osôb príbuzného veku je pre klientov obvykle príťažlivejšia, i keď neodmietame ani model zloženia skupiny s výraznejším vekovým rozptylom. Dve rôzne situácie predstavujú odlišné výzvy pre zúčastnených, v každom prípade však príležitosť k osobnostnému rastu. /Prvá situácia skôr motivuje k asertivite a sebaexpresii v prípadne aj konkurenčnom prostredí, druhá skôr predstavuje možnosť čerpať z napredovania starších alebo prosociálne cítiť,  porozumieť mladším a inšpirovať ich v osobnostnom raste. V oboch prípadoch čerpajú zúčastnení z výhod vzájomnej spolupráce ./

       Adolescencia

      Ide o náročné životné obdobie, pre ktoré je typické hľadanie vlastnej identity /hľadanie seba samého/ a miesta medzi ľuďmi. Tieto procesy sú považované za vývinové úlohy adolescentného obdobia. Ak sa ich jedincovi darí plniť, prechádza do  ďalšieho štádia vývinu bez ťažkostí. Šťastie a spokojnosť sa dostavia ako dôsledok ich zvládania. Ak sa však proces dozrievania , teda napĺňania vývinových úloh „zadrháva“, je sprevádzaný pocitmi neadekvátnosti, odcudzenia, nešťastia. Pravdou je, že identita sa vytvára počas celého života, v období adolescencie je však jej formovanie akcelerované. Prestáva natoľko závisieť od rodiny a  školského prostredia. Jedinec si túži sám písať scenár svojho života, ale v podstate je  vo väčšine prípadov len výraznejšie ovplyvňovaný širšími sociálnymi a predovšetkým rovesníckymi vzťahmi. Rodinné väzby teda prechodne slabnú /po utvorení identity v ranej dospelosti však, na potešenie rodičov, obvykle dôjde k ich obnoveniu/. Pred mladým človekom vyvstáva úloha fungovať v mimorodinných sociálnych rozmeroch. Partnerské a eroticko-sexuálne vzťahy sú v tomto období povyšované nad školské či profesijné otázky. Šťastná láska, uspokojujúci partnerský vzťah podporujú optimálny vývin v tomto období. Naopak nefunkčné vzťahy sú v tomto čase po mnohých stránkach závažné a veľmi často odkázané na odbornú intervenciu. V rovesníckych skupinách si adolescent často namáhavo buduje sociálny status. Sebadôvera je tu ťažko skúšaná a určovaná fyzickým vzhľadom, sociálno-komunikačnými zručnosťami či inými osobitými schopnosťami.

       Letieť svoj let

       Prirodzený impulz vývinu, obrazne vyjadrené – „rozprestrieť krídla a letieť svoj let“ – vyvoláva u adolescentov okrem rastúceho pocitu slobody aj smútok, o ktorom sa nehovorí. Napriek tomu, že po tom adolescenti túžia, chcú to a niekedy si to vynucujú vzdorom, prechodný dištanc od tradičných a rodinných hodnôt či zvykov ich náhle konfrontuje s pocitmi prázdnoty a osamelosti. Rodičia, ktorí takisto so smútkom a znepokojením  vnímajú „chlad“ či  dokonca „úlety“ svojich potomkov , nemusia o podobnom prežívaní  svojich detí vedieť. Viac či menej sebavedomé presadzovanie vlastných predstáv o živote neistotu adolescentov prekrýva. Niektorí z nich sa snažia nahradiť pôvodne výhody bezpečného domova inými, aj keď spornými, istotami.

       K turbulentnému alebo výraznejšie problematickému obdobiu  adolescencie dochádza najmä vtedy, keď si mladý človek do tohto štádia prináša problémy a nesplnené vývinové úlohy zo skorších vývinových období. Za nepriaznivých okolností sa v náročnom a zraniteľnom období adolescencie môžu rozvinúť aj závažnejšie poruchy vo vývine. Môžu si vyžadovať  lekársku starostlivosť. Škála ťažkostí, s ktorými sa stretávame aj u klientov v našom zariadení, je široká: depresie, vtieravé myslenie a nutkavé konanie, úzkosť, poruchy príjmu potravy, sociálna fóbia, sebapoškodzovanie, psychosomatické ťažkosti, suicidálne tendencie.  Či už klient/rodič kontaktuje naše zariadenie ako prvé, alebo k nám prichádza po vyšetrení lekárom na základe jeho odporúčania, považujeme podpornú psychologickú starostlivosť za opodstatnenú. Istý čas sa klient zúčastňuje individuálnych sedení, počas ktorých postupne zvažujeme aj adekvátnosť jeho zaradenia do skupiny. Proces sebapoznávania a prežitia korektívnej skúsenosti môže byť zavŕšený  v prostredí skupiny. Klient by však do nej mal vstupovať  relatívne odolný a v zlepšenej psychickej kondícii. Správny okamžik k tomuto kroku je predmetom nášho zvažovania. /Mládež s poruchami správania a závislosťami  do našej rastovej skupiny nezaraďujeme, je o ňu odborne postarané na pracoviskách, špecializujúcimi sa na danú problematiku ./

            Nigredo – tmavé obdobie

              V mnohých kultúrach už v minulosti rôzne metafory a podobenstvá hrali rolu usmerňovateľa na životnej ceste a útechy v časoch krízy. V 20.storočí ich do psychológie najzreteľnejšie preniesol Carl Gustav Jung. Napríklad obraz alchýmie, ktorej cieľom je vyrobiť zlato, môže byť symbolom psychického rastu- posunu od /už/nevyhovujúceho stavu k psychickej integrácii. Podľa  Thomasa Dienera /Esencia práce. Alchýmia navigácie pri hľadaní povolania, 2008/ práca  psychológa s ľuďmi, ktorí sa nachádzajú v procese zmeny , má veľa spoločného s alchýmiou .

        Prvou fázou činnosti alchymistov bolo tzv. Nigredo /Čiernenie/. Zákonite ním proces  výroby zlata začínal. Až po ňom nastúpila fáza bielenia a červenania.   Paralela k psychickému životu spočíva podľa nás  v tom, že posunu v osobnostnom raste mnohokrát predchádza  „tmavé obdobie“. Je dokonca absolútne legitímnou súčasťou života a nie tragédiou.  Človek je menej aktívny, menej veselý, chýba mu motivácia k čomukoľvek, viac posedáva, akoby nič nerobil, javí sa nezaangažovane. Okolie to málokedy prijíma s porozumením. Treba však pripomenúť, že v takých chvíľach vonkajšej  nečinnosti psychika často aj regeneruje, integruje množstvo podnetov, zážitkov a skúseností, ktorým bola dovtedy vystavená,  spracúva  a  zreje ku zmene.  Ako z metafory nigreda vyplýva, nie je čierne obdobie niečím, na čo sa  treba jedine mračiť a  urýchlene ho kynožiť. Ani rozptyľovanie  a zábava nie sú v tejto chvíli najsprávnejšou cestou. Ticho je prvým krokom  v tvorivom procese. Prechodná kríza potrebuje čas,  musí vyzrieť, nie je možné ju uponáhľať. Pri dnešnom spôsobe života to neznie príliš lákavo. Nám však metafora nigreda poskytuje pozitívny náhľad na duševnú krízu či poruchu , aj priestor pre nádej v poskytovaní psychologickej pomoci mladému človeku, ktorý sa v kríze ocitol.

       S bázňou si uvedomujeme , že  naši klienti /depresívni, úzkostní apod./  po odoznení najhoršieho sú pripravení vstúpiť do skupiny vo chvíli svojho najväčšieho potenciálu k rastu.

Program skupinových stretnutí

       Náplň stretnutí skupiny je zvyčajne pestrá – používame skupinové rozhovory, hry s psychologickým potenciálom, prvky psychodrámy, imagináciu, kreatívnu tvorbu, relaxačné techniky apod. Našim cieľom je sprostredkovať mladému človeku kontakt so svojim driemajúcim potenciálom – záľubami, schopnosťami a životnou skúsenosťou, ktorá mohla napomôcť ich rozvoju, prípadne ich utlmiť.  Skupina poskytuje bezpečný priestor na prejavenie a uvedomenie si vlastných postojov a zaužívaných vzorcov správania, obvykle podnecuje ku zmene a ponúka priestor na experimentovanie s novým správaním. Počas života v bežnom prostredí sa zmenené postoje a správanie môžu naďalej upevňovať. Pozitívnou zmenou sa členovia skupiny navzájom inšpirujú.

       Rastová skupina pre adolescentov je otvorená, čo znamená, že  nový člen do nej vstupuje prakticky kedykoľvek, keď to potrebuje. Vítaný je každý, kto sa vo vyššie napísaných riadkoch v niečom našiel /alebo v nich svoje dieťa našiel rodič/. Prvým krokom však je individuálne stretnutie u psychológa nášho zariadenia.

       Skupinové stretnutia prebiehajú pod vedením dvojice psychológov. Stretnutie trvá 1,5 hodiny a realizuje sa každé dva alebo tri týždne v celkovom trvaní približne pol roka. V prípade záujmu členov sa skupina môže stretať aj dlhšie obdobie.

       Kto môže byť členom skupiny?

       Nádejným adeptom skupiny je človek:

  • vo vývinovej fáze adolescencie /hľadajúci sám seba a svoje miesto medzi ľuďmi/
  • v objektívne alebo subjektívne prežívanej náročnej životnej situácii
  • ochotný osobnostne rásť, meniť vo svojom živote veci k lepšiemu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *