Kariérové poradenstvo

Rozhoduješ sa kam po škole? Pomohlo by Ti spoznať svoje silné stránky? Chceš sa poradiť aké štúdium/povolanie by boli pre Teba vhodné ?

V našej poradni poskytujeme diagnostiku a kariérové poradenstvo na individuálnej a skupinovej úrovni žiakom základných škôl, študentom stredných škôl v tranzitnom období, ktorí nie sú rozhodnutí kam ďalej v profesijnom smerovaní.

Cieľom poradenstva je vedenie k samostatnému rozhodovaniu sa na základe uvedomenia si vlastných predpokladov, schopností a zručností.

Ako vyzerá kariérové poradenstvo?

  • Skupinové – realizuje sa v malých skupinách (ideálne 5-12 žiakov), založené na zážitkovom učení, skupinových aktivitách, spätných väzbách. V rámci programu žiaci lepšie spoznajú svoje silné a slabé stránky, svoje schopnosti, hodnoty a záujmy. Ak chcete zažiť so spolužiakmi zážitkový program v kariérku, ozvite sa nám cez Vašu školu.
    KOĽKO? ideálne 3 stretnutia
    KDE? v priestoroch centra alebo za Vami prídeme priamo do školy.
  • Individuálne – založené na vzťahu poradca – žiak. Psychológ v CPP má možnosť prostredníctvom psychodiagnostických testov prispieť k objektívnemu poznaniu silných a slabých stránok, vytváraniu realistických plánov a podporiť motiváciu k realizácii rozhodnutí. Diagnostickú batériu tvoria: IQ-testy, testy osobnosti, dotazníky na zisťovanie záujmov, motivácie,
    postojov, hodnôt. V procese rozhodovania sa berie do úvahy aj zdravotný stav, študijné výsledky, nadanie, špec. potreby. O kariérové poradenstvo môžete prejaviť záujem v priebehu celého školského roka.
    AKO? Ak Ťa naša ponuka zaujala, podaj si prihlášku na stránke centra alebo kontaktuj našich kariérových poradcov a dohodni si termín. Počet stretnutí je podľa potreby, optimálne 2-3.

KONTAKTNÉ OSOBY:
Mgr. Božena Hambálková Polčičová

hambalkova.poradenstvoba4@gmail.com

0940603507

 

Online prihláška tu