Oddelenie sociálneho poradenstva a prevencie

Náplňou činnosti oddelenia je:

  • psychologická diagnostika žiakov základných a stredných škôl, zameraná na problém zneužívania návykových látok, šikanovanie a problémy v správaní;
  • preventívna starostlivosť, ktorá zahŕňa vypracovanie a realizáciu preventívnych programov;
  • individuálna a skupinová terapia pre deti a mládež s problémami v správaní;
  • individuálne poradenstvo a konzultácie pre pedagógov, rodičov a príbuzných, v situáciách zneužívania návykových látok, šikanovania a pri problémoch v správaní u detí a mládeže;
  • ponuka klubových aktivít preventívneho charakteru pre deti, rodičov a pedagógov;
  • osveta v oblasti optimalizácie psychického vývinu detí aj v spolupráci s médiami;
  • spolupráca s rodičmi, školským psychológom, výchovnými poradcami, koordinátormi prevencie sociálno-patologických javov na školách, sociálnou kuratelou, pedopsychiatrom a policajnou expozitúrou a pod;
  • stimulácia osobnostného rozvoja detí, mládeže, pedagógov a rodičov.

Aktuálna ponuka preventívnych programov na školský rok 2022/2023:

ponuka-20232024