Oddelenie psychologického poradenstva

Oddelenie poskytuje:

 • psychologickú diagnostickú a poradenskú starostlivosť deťom MŠ, žiakom ZŠ a SŠ a  ich rodičom
 • individuálne i skupinové psychologické poradenstvo učiteľom MŠ, ZŠ a SŠ
 • metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ a SŠ

V oblasti poradenstva v osobnostnom vývine poskytujeme:

 • psychologickú diagnostiku detí a psychologické poradenstvo rodičom detí  s osobnostnými a psychickými problémami, ako sú napríklad:
   • emocionálne problémy (strach, úzkosť, depresívne nálady, zvýšená emočná dráždivosť)
   • vzťahové problémy (vzťahy k spolužiakom, súrodenecké vzťahy)
   • problémy v správaní (hyperaktivita, impulzivita, agresivita)
   • negatívne dôsledky traumatických zážitkov
   • negatívne dôsledky rozvodu a inej krízy rodičov
   • psychosomatické problémy
   • psychologickú diagnostiku a poradenstvo adolescentom s problémami súvisiacimi s dospievaním
   • psychologické poradenstvo a konzultácie učiteľom žiakov s osobnostnými problémami

V oblasti poradenstva vo vzdelávacom vývine poskytujeme:

 • psychologickú diagnostiku zameranú na posúdenie školskej zrelosti dieťaťa a odborné poradenstvo rodičom ohľadom optimálneho zaškolenia ich dieťaťa
 • psychologickú diagnostiku detí  a psychologické poradenstvo rodičom detí s vývinovými poruchami učenia ( dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a  s inými ťažkosťami v učení
 • psychologickú diagnostiku intelektovo nadaných detí
 • psychologické správy o záveroch z psychologického vyšetrenia detí so ŠVVP a odporúčania pre výchovno – vzdelávací prístup v škole
 • psychologické poradenstvo učiteľom žiakov so ŠVVP
 • individuálne i skupinové poradenstvo žiakom zamerané na osvojenie efektívnych foriem učenia

V oblasti poradenstva v kariérovom vývine poskytujeme:

 • psychologickú diagnostiku žiakom ZŠ a SŠ
 • psychologické poradenstvo žiakom ZŠ a SŠ pri ich rozhodovaní o ďalšom študijnom zameraní, voľbe strednej a vysokej škole a profesijnej orientácii
 • psychologické poradenstvo pri problémoch v adaptácii na novú školu
 • psychologické poradenstvo zamerané na lepšie zvládanie záťaže a stresu v období prípravy na maturitné a prijímacie skúšky