Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva

 • Vykonáva činnosti špeciálnopedagogické, logopedické a psychologické najmä v oblasti optimalizácie vzdelávacieho vývinu detí a žiakov.
 • Poskytuje odborné služby deťom MŠ, žiakom ZŠ, SŠ, rodičom, resp. zákonným zástupcom, poradenské služby pedagógom. 

Odborné činnosti oddelenia

 • psychologická, špeciálno-pedagogická a logopedická diagnostika zameraná na oblasť výchovno-vzdelávacích ťažkostí, najmä na diagnostiku vývinových porúch učenia a pozornosti,
 • poradenstvo a odborná starostlivosť pri vývinových poruchách učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) a pozornosti
 • poradenstvo rodičom a žiakom pri problémoch v učení, školskej neúspešnosti, podpora motivácie k učeniu,
 • reedukačné cvičenia zamerané na korekciu vývinových porúch učenia, ťažkostí v čítaní a písaní,
 • skupinové stimulačné programy na rozvoj grafomotoriky, percepcie a koncentrácie pozornosti pre žiakov začiatočných ročníkov ZŠ,
 • logopedický skríning v MŠ u predškolákov – identifikácia narušenej komunikačnej schopnosti,
 • logopedická prevencia, diagnostika, poradenstvo a terapia, najmä v oblasti predchádzania vývinovým poruchám učenia a starostlivosti  o žiakov s VPU,
 • psychologická diagnostika a poradenstvo so zameraním aj na oblasť osobnostného a kariérového vývinu,
 • spolupráca so školami, konzultácie s pedagógmi škôl, spracovanie záverov a odporúčaní (správy z vyšetrení).