O nás

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom, najmä v oblasti rozvoja ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí a mládeže do ukončenia prípravy na povolanie v spádovej oblasti štvrtého bratislavského okresu Dúbravka, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Lamač, Karlová Ves, Dlhé Diely.

Odborní zamestnanci CPPPaP – psychológovia, špeciálni pedagógovia a koordinátori prevencie – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

CPPPaP súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických pracovníkov škôl. Organizačne je začlenené do rezortu školstva.

CPPPaP je zariadením s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.

Legislatívne je základný rámec činnosti CPPPaP zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

CPPPaP vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

Naša činnosť spočíva najmä:

* v poradenstve v oblasti osobnostného a vzdelávacieho vývinu,
* v poradenstve v oblasti profesijnej orientácie a kariérového vývinu,
* v starostlivosti o deti s výchovnými problémami v škole (poruchy správania a emocionality),
* v starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – s vývinovými poruchami učenia,
* v starostlivosti o deti so sociálne znevýhodneného prostredia,
* v poskytovaní odborných psychologických a poradenských služieb rodinám a inštitúciám v rezorte školstva a inštitúciám z iných rezortov.

Odborní zamestnanci CPPPaP – psychológovia, špeciálni a liečební pedagógovia – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

V roku 2008 prišlo k viacerým zmenám v organizačnom zabezpečení i vlastnej činnosti zariadenia. Tieto v prevažnej miere vyplývajú z ustanovení Koncepcie pedagogicko – psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (schválená uznesením vlády SR č. 283 dňa 21.3.2007) a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcich vykonávacích predpisov.

Aktuálny stav je nasledovný:

– s účinnosťou od 1.9.2008 sa v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil pôvodný názov zariadenia (Pedagogicko – psychologická poradňa s centrom výchovnej a psychologickej prevencie) na Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP.